Pravila

Opšti uslovi organizacije boravka
 

Uvodne odredbe

Korisnik usluga/gost se za potrebne informacije pružanja usluga boravka i pružanja zdravstvenih usluga u Republici Srbiji prijavljuje prema uputstvima i uslovima navedenim na sajtu www.zdravstveniturizam.com

Korisnik usluga/gost za organizaciju boravka u Republici Srbiji može se prijaviti i kod druge ovlašćene agencije (posrednik).

Organizator boravka u Republici Srbiji je Turistička agencija sa licencom izdatom od Agencije za privredne registre APR, Republike Srbije (u daljem  tekstu organizator).

Svoje programe organizator će u pismenoj formi objaviti na ovom ili svom web sajtu ili na svojim štampanim informacijama.

Organizator se obavezuje da korisniku usluga/gostu, pribavi skup usluga koje su ugovorene ugovorom o pružanju usluga organizacije boravka (u daljem tekstu PROGRAM – POTVRDA BORAVKA ili ugovor).

Usmene informacije, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u  PROGRAMU – POTVRDI BORAVKA ili ugovoru  ne obavezuju organizatora putovanja.

Korisnik usluga/gost može biti svako fizičko lice (fizičko lice-pojedinačna ili grupna poseta), koje može boraviti na teritoriji Republike Srbije u skladu sa njenim zakonskim propisima.

Ugovor o pružanju usluga organizacije boravka (PROGRAM – POTVRDA BORAVKA) između organizatora i korisnika usluga/gosta zaključuje se na osnovu ponude jedne ugovorne strane i prihvata te ponude od druge ugovorne strane.

Organizator u ponudi određuje rok za prihvat koji sadrži dan i čas kada počinje da teče i dan i čas kada ističe rok za prihvat. Rokovi teku i ako su organizator ili korisnik usluga/gost odsutni.

U slučaju da je korisnik usluga/gost odsutan u toku komunikacije sa organizatorom u obavezi je da imenuje zastupnika korisnika usluga/gosta, o čemu pisanim putem obaveštava organizatora.

Slanje ili izlaganje kataloga, cenovnika, tarifa i drugih obaveštenja, kao i oglasi učinjeni putem štampe, letaka, radija, televizije ili na koji drugi način, ne predstavljaju ponudu organizatora za zaključenje ugovora, nego samo poziv da se učini ponuda pod objavljenim uslovima.

Ugovor o pružanju usluga organizacije boravka (PROGRAM – POTVRDA BORAVKA) se može zaključiti putem: e-mail, faksom, slanjem pisma ili telegramom.

Odnos između organizatora i korisnika usluga/gosta uređuje se ovim opštim uslovima organizacije boravka i ugovorom (PROGRAMOM – POTVRDOM BORAVKA) koje prihvataju ugovorne strane kao tipiziranu poslovnu praksu, na osnovu opšte priznate slobode ugovaranja.

Kod destinacija-mesta koja su udaljena vožnjom/letom od nekoliko sati, prvi i poslednji dan odmora/boravka, nisu posvećeni odmoru i ne mogu se ubrajati u dane odmora.

Prava i obaveze

Ceo tekst