Izvod iz Pravilnika o načinu izdavanja putnih i drugih isprava i viza strancima i o obrascima tih isprava i viza

("Službeni list SFRJ", br. 44/81, "Službeni list SRJ", br. 23/2000, 24/2000, 67/2001, "Službeni glasnik RS", br. 53/2008)

 

Prilikom prijema zahteva za izdavanje putne isprave ili vize, odobrenja za privremeni boravak, službeno lice ovlašćeno za vođenje postupka (u daljem tekstu: službeno lice) utvrđuje identitet stranca - podnosioca zahteva, kao i da li je putna ili druga isprava kojom dokazuje svoj identitet uredna i važeća, da li je zahtev tačno i čitko popunjen i da li su uz zahtev podneseni propisani prilozi.

Zahtev se popunjava ručno štampanim slovima ili pisaćom mašinom.

Zahtev za izdavanje putne isprave ili vize, odobrenja za privremeni boravak, po pravilu, podnosi stranac koji traži izdavanja isprave ili vize.

Zahtev za izdavanje turističke propusnice ili vize može podneti i vođa grupe stranaca.

Službeno lice koje rešava po zahtevu za izdavanja putne isprave ili vize može zatražiti od podnosioca zahteva da bliže obrazloži opravdanost zahteva i da u vezi sa zahtevom pruži i druga obaveštenja.

Uz zahtev za izdavanje putnog lista za stranca, stranac koji je izgubio ili na drugi način ostao bez putne isprave, a država čiji državljanin nema svoje diplomatsko ili konzularno predstavništvo u Republici Srbiji niti njene interese zastupa druga država – prilaže potvrdu o prijavi gubitka, odnosno nestanka putne isprave. Uz zahtev se prilažu dve fotografije veličine 4,5 x 6 cm, koje verno prikazuju lice koje traži izdavanje isprave.

Stranac je dužan da o nestanku ili gubitku isprave za dokazivanje identiteta koju je izdao organ u Republici Srbiji, bez odlaganja obavesti nadležni organ ili najbliže diplomatsko ili konzularno predstavništvo Republike Srbije. Ovi organi dužni su da strancu izdaju potvrdu o nestanku ili gubitku isprave za dokazivanje identiteta.

Gubitak ili nestanak isprave za dokazivanje identiteta oglašava se u "Službenom glasniku Republike Srbije", o trošku stranca. Nadležni organ je dužan da strancu umesto nestale ili izgubljene isprave, izda novu ispravu.

U prijavi kojom nadležnom organu prijavljuje nestanak ili gubitak putne isprave ili druge isprave o identitetu stranac treba da navede: okolnosti pod kojim je došlo do gubitka, odnosno nestanka isprave; vrstu isprave, naziv organa koji je ispravu izdao, a po mogućnosti broj isprave; okolnosti, vreme i mesto kad se poslednji put poslužio ispravom; boravište ili prebivalište u Republici Srbiji; granični prelaz, vreme i prevozno sredstvo kojim je ušao u Republiku Srbiju, kao i druge okolnosti i činjenice koje bi omogućile lakše pronalaženje izgubljene ili nestale isprave. Prilikom prijavljivanja nestanka, odnosno gubitka putne isprave ili druge isprave o identitetu stranac će službenom licu organa kome prijavljuje gubitak ili nestanak isprave staviti na uvid drugu ispravu pomoću koje se može utvrditi njegov identitet.

Zahtev za izdavanje turističke propusnice podnosi se, po pravilu, usmeno. Stranac koji traži izdavanje turističke propusnice dužan je da službenom licu stavi na uvid važeću nacionalnu putnu ispravu ili drugu ispravu o identitetu.

Stranac predaje turističku propusnicu službenom licu organa nadležnog za kontrolu prelaženja državne granice prilikom odlaska iz Republike Srbije.

Stranac koji je u Republiku Srbiju, ušao sa turističkom propusnicom, a nadležni organ u Republici Srbiji mu je izdao odobrenje za privremeni boravak ili vizu vraća turističku propusnicu organu koji mu je izdao odobrenje, odnosno vizu.

Službeno lice organa kome je stranac prijavio nestanak ili gubitak putne isprave ili druge isprave o identitetu utvrdiće identitet stranca, legalnost njegovog boravka u Republici Srbiji i proveriće istinitost činjenica navedenih u prijavi. Ako se odmah ne može utvrditi identitet stranca, legalnost njegovog boravka u Republici Srbiji i proveriti istinitost navoda u prijavi, službeno lice naložiće strancu da do utvrđivanja identiteta boravi u mestu u kome je prijavio gubitak, odnosno nestanak putne isprave ili druge isprave o identitetu.

Ako je stranac prijavio gubitak ili nestanak putne isprave za stranca izdate od nadležnog organa Republike Srbije ili turističke propusnice organ kome je gubitak ili nestanak prijavljen zatražiće od organa koji je izdao izgubljenu ili nestalu putnu ispravu obaveštenje da li je taj organ izdao putnu ispravu ili turističku propusnicu čiji je gubitak ili nestanak prijavljen.

Nadležni organ kome je prijavljen nestanak ili gubitak putne isprave izdate od nadležnog organa Republike Srbije, pošto utvrdi identitet stranca, legalnost njegovog boravka u Republici Srbiji i istinitost činjenica navedenih u prijavi, izdaće potvrdu o prijavi gubitka ili nestanka putne isprave i uputiće ga da od nadležnog organa Republike Srbije zatraži izdavanje nove putne isprave ili će mu sam izdati ispravu ako je za njeno izdavanje nadležan.

Nadležni organ kome je stranac prijavio gubitak ili nestanak turističke propusnice izdaće strancu potvrdu o prijavi gubitka ili nestanka turističke propusnice i uputiće ga da od organa koji mu je izdao turističku propusnicu zatraži izdavanje nove turističke propusnice, odnosno uputiće ga da od diplomatskog ili konzularnog predstavništva države čiji je državljanin zatraži izdavanje putne isprave.

Nadležni organ kome je prijavljen nestanak ili gubitak strane putne isprave, po utvrđivanju identiteta stranca, legalnosti njegovog boravka i istinitosti činjenica navedenih u prijavi, izdaće strancu potvrdu o prijavi gubitka ili nestanka putne isprave i uputiće ga da od diplomatskog ili konzularnog predstavništva zemlje čiji je državljanin ili drugog stranog diplomatskog ili konzularnog predstavništva koje zastupa njene interese zatraži izdavanje putne isprave. Potvrda o prijavi gubitka ili nestanka strane putne isprave strancu služi za odlazak do stranog diplomatskog ili konzularnog predstavništva i boravak u mestu gde se diplomatsko ili konzularno predstavništvo nalazi do dobijanja putne isprave.

Ako se u postupku u vezi sa prijavom gubitka ili nestanka putne isprave ili druge isprave o identitetu, nestala ili izgubljena isprava pronađe, uručiće se strancu koji je prijavio njen gubitak ili nestanak, a postupak će se obustaviti.

Pronađena strana putna isprava koja nije mogla da se uruči strancu na čije ime glasi dostavlja se ministarstvu za unutrašnje poslove radi dostavljanja diplomatskom ili konzularnom predstavništvu strane države koja je tu ispravu izdala.

Ako stranac pronađe izgubljenu ili nestalu putnu ispravu izdatu od nadležnog organa Republike Srbije ili drugu ispravu o identitetu, predaće je, radi poništenja, organu koji mu je izdao drugu takvu ispravu.

Ako stranac pronađe izgubljenu stranu putnu ispravu u kojoj postoji važeća viza, podneće je, radi poništenja vize organu koji mu je izdao vizu na novu putnu ispravu.