Izvod iz zakona o oružju i municiji

("Službeni glasnik RS", br. 9/92, 53/93, 67/93, 48/94, 44/98, 39/2003, 85/2005, 101/2005)

Ovim zakonom uređuje se nabavljanje, držanje, nošenje, promet, prevoz, popravljanje i prepravljanje oružja, delova za oružje i municije. Odredbe ovog zakona odnose se i na strance kojima je odobreno stalno nastanjenje ili privremeni boravak duži od jedne godine, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno.

Oružjem, u smislu ovog zakona, smatra se svaka naprava koja je izrađena, prilagođena ili namenjena za izbacivanje projektila, gasa, tečnosti ili druge supstance putem potiska barutnih gasova, vazdušnog pritiska, gasa pod pritiskom ili drugog potisnog sredstva, kao i drugi predmeti čija je osnovna namena vršenje napada.

Oružje, po vrstama, može biti:

  1. vatreno oružje, koje izbacuje projektil potiskom barutnih ili drugih gasova nastalih kao proizvod sagorevanja pogonske materije;
  2. vazdušno oružje, koje potiskom vzduha ili sabijenog gasa izbacuje projektil (dijabolu, kuglu i dr.);
  3. gasno oružje, koje izbacuje ili ispušta gas ili druge supstance štetne za zdravlje;
  4. rasprskavajuće oružje, koje se rasprskava pod dejstvom eksplozivnih ili zapaljivih materija;
  5. posebno oružje, koje pod pritiskom eksplozivne ili gasne materije izbacuje anestetičko sredstvo ili sredstvo koje proizvodi zvučni ili svetlosni signal;
  6. oružje sa tetivom, koje potiskom tetive ili druge elastične materije izbacuje strelu ili drugi projektil;
  7. hladno oružje, bokser, bodež, kama, sablja, bajonet i drugi predmeti kojima je osnovna namena napad.

Lovačko oružje, čine lovačke puške raznih kalibara sa olučenim i neolučenim cevima;

Delovima za oružje, u smislu ovog zakona, smatraju se:

  1. cevi za puške, pištolje i revolvere;
  2. ulošci (adapteri) za vatreno oružje;
  3. zatvarači za puške i pištolje, cilindri revolvera, navlake pištolja, sanduk ili glava puške;

Municijom, u smislu ovog zakona, smatraju se meci, patrone, čaure sa kapislama, kapisle, zrna, dijabola, kugla, sačma, barut, signalna, anestetička i gasna punjenja.

Zabranjen je promet, nabavljanje, držanje, nošenje, popravljanje i prepravljanje vatrenog oružja sa napravama za prigušivanje zvuka, naprava za prigušivanje zvuka, teleskopskih nišana sa svetlosnim snopom, ili sa uređajem za elektronsko pojačavanje svetlosti ili infra-crvenim uređajem, rasprskavajućeg i gasnog oružja, hladnog oružja i naprava koje nisu izrađene i prilagođene kao vatreno oružje.

Fizičkim licima, pored navedenog oružja, zabranjeno je i nabavljanje, držanje i nošenje poluautomatskog i kombinovanog dugog vatrenog oružja osim lovačkog, kao i nabavljanje, držanje i nošenje automatskog dugog vatrenog oružja, automatskog i kombinovanog kratkog vatrenog oružja i posebnog oružja, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Zabranjeno je nošenje oružja za ličnu bezbednost bez dozvole za nošenje.

Zabranjeno je nošenje lovačkog, sportskog i posebnog oružja izvan lovišta, objekata streljačkih organizacija i drugih namenskih objekata.

Oružje i municija koji se drže i nose u skladu sa ovim zakonom čuvaju se zaključani i na drugi način obezbeđeni da ne dođu u posed neovlašćenih lica, nose na bezbedan i uobičajen način i njime se pažljivo rukuje.

Oružje koje se drži na osnovu oružnog lista, odobrenja, odnosno uz prethodnu prijavu nadležnom organu može se prenositi u slučaju promene prebivališta ili adrese stana držaoca oružja, popravke i prepravke oružja, smrti držaoca oružja, odlaska u lov, na takmičenje, u streljanu i u drugim opravdanim slučajevima.

Prilikom prenošenja oružja ono mora biti bez municije i u rastavljenom stanju tako da jedan ili više delova budu odvojeni od njega, a lovačko oružje i oružje čije rastavljanje nije moguće, mora biti na drugi način onesposobljeno za trenutnu upotrebu (nošenje u futroli, bravica na obaraču i sl.).

Zabranjena je upotreba oružja na javnim mestima ili mestima na kojima se upotrebom oružja može ugroziti bezbednost ljudi ili objekata.

Zabranjeno je davanje oružja na poslugu, osim lovačkog oružja licu koje ima oružni list za tu vrstu oružja.

Uz oružje koje se prenosi ili nosi u skladu sa odredbama ovog zakona nosi se i isprava kojom je utvrđeno pravo na držanje, odnosno pravo na nošenje oružja.

Privredna društva i druge organizacije koje upravljaju lovištem i daju na korišćenje lovačko oružje licima koja po propisima o lovstvu imaju pravo na lov izdaju i propisanu ispravu o lovištu i vremenu za koje isprava važi.

Nestanak oružja, odnosno nađeno oružje, prijavljuje se nadležnom organu u roku od 48 sati.

Ukoliko se vlasnik nađenog oružja ne pronađe u roku od godinu dana, postaju vlasništvo Republike Srbije.

Popravljanjem i prepravljanjem oružja mogu se baviti privredna društva i radnje, koje pre upisa u sudski registar odnosno registar radnji, za to dobiju odobrenje nadležnog organa.

Preduzeća i radnje za popravljanje i prepravljanje mogu primati samo oružje za koje je nadležni organ izdao odobrenje, odnosno oružni list.

O svakoj izvršenoj prepravci preduzeće, odnosno radnja u roku od 48 sati u pismenoj formi obavestiće nadležni organ.