Izvod iz Zakona o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama

"Službeni glasnik RS", br. 99/2010

Prenošenje psihoaktivne kontrolisane supstance za potrebe lične terapije prilikom prelaska državne granice

Član 52.

Prenošenjem psihoaktivne kontrolisane supstance za potrebe lične terapije prilikom prelaska državne granice, u smislu ovog zakona, smatra se iznošenje, odnosno unošenje one količine psihoaktivne kontrolisane supstance koja je licu koje prelazi državnu granicu potrebna za ličnu terapiju ili za terapiju životinje koja putuje s njim, a koja ne može da bude veća od mesečne potrebe u toku kalendarske godine.

Količina psihoaktivne kontrolisane supstance koju lice koje prelazi državnu granicu nosi sa sobom za lečenje konvulzija ne može da bude veća od šestomesečne potrebe u toku kalendarske godine.

Lice iz stava 1. ovog člana mora da poseduje potrebnu dokumentaciju u skladu sa ovim zakonom i dužno je da je na zahtev nadležnog carinskog organa pokaže na uvid.

Lice iz stava 1. ovog člana ne mora da poseduje dokumentaciju iz stava 3. ovog člana za psihoaktivne kontrolisane supstance u originalnom proizvođačkom pakovanju i u količini od jednog pakovanja koje sadrži najviše do 30 pojedinačnih doza.

Uslove za prenošenje psihoaktivne kontrolisane supstance prilikom prelaska državne granice za potrebe lične terapije, kao i potrebnu dokumentaciju propisuje ministar.