Pravila

Opšti uslovi organizacije boravka
 

Uvodne odredbe

Korisnik usluga/gost se za potrebne informacije pružanja usluga boravka i pružanja zdravstvenih usluga u Republici Srbiji prijavljuje prema uputstvima i uslovima navedenim na sajtu www.zdravstveniturizam.com

Korisnik usluga/gost za organizaciju boravka u Republici Srbiji može se prijaviti i kod druge ovlašćene agencije (posrednik).

Organizator boravka u Republici Srbiji je Turistička agencija sa licencom izdatom od Agencije za privredne registre APR, Republike Srbije (u daljem  tekstu organizator).

Svoje programe organizator će u pismenoj formi objaviti na ovom ili svom web sajtu ili na svojim štampanim informacijama.

Organizator se obavezuje da korisniku usluga/gostu, pribavi skup usluga koje su ugovorene ugovorom o pružanju usluga organizacije boravka (u daljem tekstu PROGRAM – POTVRDA BORAVKA ili ugovor).

Usmene informacije, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u  PROGRAMU – POTVRDI BORAVKA ili ugovoru  ne obavezuju organizatora putovanja.

Korisnik usluga/gost može biti svako fizičko lice (fizičko lice-pojedinačna ili grupna poseta), koje može boraviti na teritoriji Republike Srbije u skladu sa njenim zakonskim propisima.

Ugovor o pružanju usluga organizacije boravka (PROGRAM – POTVRDA BORAVKA) između organizatora i korisnika usluga/gosta zaključuje se na osnovu ponude jedne ugovorne strane i prihvata te ponude od druge ugovorne strane.

Organizator u ponudi određuje rok za prihvat koji sadrži dan i čas kada počinje da teče i dan i čas kada ističe rok za prihvat. Rokovi teku i ako su organizator ili korisnik usluga/gost odsutni.

U slučaju da je korisnik usluga/gost odsutan u toku komunikacije sa organizatorom u obavezi je da imenuje zastupnika korisnika usluga/gosta, o čemu pisanim putem obaveštava organizatora.

Slanje ili izlaganje kataloga, cenovnika, tarifa i drugih obaveštenja, kao i oglasi učinjeni putem štampe, letaka, radija, televizije ili na koji drugi način, ne predstavljaju ponudu organizatora za zaključenje ugovora, nego samo poziv da se učini ponuda pod objavljenim uslovima.

Ugovor o pružanju usluga organizacije boravka (PROGRAM – POTVRDA BORAVKA) se može zaključiti putem: e-mail, faksom, slanjem pisma ili telegramom.

Odnos između organizatora i korisnika usluga/gosta uređuje se ovim opštim uslovima organizacije boravka i ugovorom (PROGRAMOM – POTVRDOM BORAVKA) koje prihvataju ugovorne strane kao tipiziranu poslovnu praksu, na osnovu opšte priznate slobode ugovaranja.

Kod destinacija-mesta koja su udaljena vožnjom/letom od nekoliko sati, prvi i poslednji dan odmora/boravka, nisu posvećeni odmoru i ne mogu se ubrajati u dane odmora.

Prava i obaveze

Prava i obaveze organizatora boravka:

-da sa korisnikom usluga/gostom zaključi ugovor;

-korisniku usluga/gostu stavi na raspolaganje pisanim putem ili u elektronskom obliku ili na sajtu program-potvrdu boravka i opšte uslove organizacije boravka; 

-da ga informiše o ponudi mogućih vidova osiguranja u Republici Srbiji;

-da organizuje usluge koje su utvrđene PROGRAMOM – POTVRDOM BORAVKA;

-da se stara o pravima i interesima korisnika usluga/gosta u skladu sa dobrim poslovnim običajima;

-da preduzima mere u interesu sigurnosti i zaštite korisnika usluga/gosta;

-da čuva kao tajnu sve što je saznao od korisnika usluga/gosta (Organizator neće povrediti ovu obavezu ako daje obaveštenja o korisniku usluga/gostu nadležnim i ovlašćenim državnim organima na njihov zahtev, ili, pak, trećim licima, ako to korisnik usluga/gost odobri);

-da odgovara za štetu koju korisnik usluga/gost pretrpi usled neizvršenja usluga od strane organizatora, ali ne i za štetu u vezi sa izvršenjem zdravstvenih usluga i obaveza izabranih trećih lica od strane organizatora;

-da postupa po uputstvima koje mu je korisnik usluga/gost blagovremeno dao, ako su ona u skladu sa ugovorom, uobičajenim poslovanjem organizatora i interesima drugih korisnika usluga/gostiju (Ako organizator smatra da dobijena uputstva ne odgovaraju ili su štetna po korisnika usluga/gosta upozoriće na to korisnika usluga/gosta i zahtevaće nova uputstva. Ukoliko korisnik usluga/gost ne da potrebna uputstva, organizator ima pravo i u obavezi je da radi na način koji je u datim prilikama najpogodniji za korisnika usluga/gosta);

Prava i obaveze korisnika usluga/gosta:

-da se detaljno upozna sa PROGRAMOM - POTVRDOM BORAVKA, ovim opštim uslovima putovanja-boravka i uslovima osiguranja;

-da po sopstvenom izboru obezbedi odgovarajuće polise putnog i boravišnog osiguranja;

-da se pre zaključenja ugovora informiše preko sajta Ministarstva spoljnjih poslova Republike Srbije www.mfa.gov.rs, o situaciji u zemlji, a preko sajta Ministarstva spoljnjih poslova države kroz koju prolazi u tranzitu o situaciji u toj državi ili na drugi način, naročito o zemljama tzv. visokog ili umerenog rizika;

-da plati organizatoru cenu kako je to ugovoreno i navedeno u PROGRAMU – POTVRDI BORAVKA (Sve vrste usluga koje nisu predviđene ugovorom-PROGRAMOM – POTVRDOM BORAVKA korisnik usluga/gost mora posebno platiti, na primer: aerodromske takse, fakultativni programi, korišćenje ležaljki i suncobrana, pribavljanje viza, ulaznica za objekte, usluge “room servisa“, korišćenje sobnog bara, rekreativnih, lekarskih, telefonskih i dr. usluga, dodatni obroci i dr);

-da da istinite i potpune podatke kako bi organizator mogao da udovolji svojim ugovornim obavezama (korisnik usluga/gost je dužan da obavesti organizatora o činjenicama koje su od uticaja na njihov međusobni odnos, u suprotnom odgovara za štetu koju pretrpi organizator ili neka druga strana zbog toga što nije bila na vreme obaveštena);

-da sarađuje sa organizatorom pre i za vreme boravka, kao i posle boravka ako je to neophodno;

-da pisanim putem da uputstva organizatoru o svim elementima koji određuju njegov izbor sa svim specifičnostima  koje mogu da utiču na odvijanje putovanja i/ili boravka – pojedinosti koje se imaju predvideti u ugovoru odnosno PROGRAMU – POTVRDI BORAVKA;

-da omogući izvršenje ugovornih obaveza organizatora tako da se uvek mora pojaviti u zakazano vreme (kada je u Republici Srbiji prema vremenu Republike Srbije), na za to označenom mestu i da sarađuje sa vodičima, pratiocma, vozačima i sl.;

-da nadoknadi organizatoru štetu koju bi ovaj pretrpeo kao posledicu radnji ili propuštanja korisnika usluga/gosta, kao i druge troškove u vezi s tim;

-da sam, kao učesnik organizovanog boravka, brine o ličnim ispravama, prtljagu i drugim ličnim stvarima i predmetima (Korisnik usluga/gost je dužan voditi brigu o svojim stvarima unetim u prevozno sredstvo, o davanju, odnosno preuzimanju prtljaga predatom prevozniku, odnosno unetom u smeštajni objekat. Sva svoja prava po navedenom, korisnik usluga/gost ostvaruje direktno od prevoznika, pružaoca usluge smeštaja i dr., a prema važećim domaćim propisima);

-da njegove isprave, prtljag i drugo ispunjavaju uslove predviđene graničnim, carinskim, sanitarnim, monetarnim i drugim administrativnim propisima Republike Srbije i drugih zemalja kroz koje prolazi do mesta odredišta, u protivnom korisnik usluga/gost će snositi rizik za sve štete koje pretrpi organizator i biće dužan da mu ih nadoknadi;

- da ako su usluge iz ugovora o organizovanju boravka nepotpuno ili nekvalitetno izvršene, zahteva srazmerno sniženje cene pod uslovom da je stavio prigovor organizatoru u roku od osam dana od dana završetka putovanja (Korisnik usluga/gost čim konstatuje "nedostatak" mora odmah obavestiti organizatora odnosno njegovog lokalnog predstavnika. Na ovaj način omogućuje se da organizator bude u toku i iznađe odgovarajuće rešenje i smanji štetu);

-Korisnik usluga/gost preuzima obavezu upoznavanja i poštovanja pravila ponašanja u određenom smeštajnom objektu koja se može odnositi na kodeks oblačenja, vreme početka i kraja obeda, deponovanje i čuvanje novca, vreme korišćenja bazena ili drugih sadržaj, zabranu puštanja muzike u sobama ili smeštajnim jedinicama, popijeno piće iz mini bara, zabranu pušenja, dovođenja neprijavljenih lica, deponovanje drugih dragocenosti i vrednih stvari, unos hrane i pića u sobe ili smeštajne jedinice, nemogućnost smeštaja u sobe ili smeštajne jedinice pre određenog vremena, broj osoba u sobi ili smeštajnoj jedinici, obavezu napuštanja sobe ili smeštajne jedinice u određeno vreme i sl.;

-da dobije sve potrebne informacije pri izboru destinacije, prevoza, smeštaja, da dobije obaveštenja u vezi sa pasošem, vizama, ostalim važećim propisima i sl. Zahtev za informacijama i/ili obaveštenjima od strane korisnika usluga/gosta mora biti u pisanom obliku (pismo, e-mail, fax). Organizator savetuje, preporučuje i upućuje korisnika usluga/gosta da se detaljno upozna sa odredbama dela propisa Republike Srbije istaknutih na ovom sajtu.

Odgovornost

Organizator ne snosi odgovornost i/ili rizike za nesavesno ponašanje jednog ili više korisnika usluga/gosta koji mogu dovesti do nepotrebnog zadržavanja ostalih korisnika usluga/gosta pri prelazu bilo koje državne granice ili u drugim slučajevima kod kojih organizator nije sam pretrpeo štetu, već i svi ostali korisnici usluga/gosti.

Organizator ne snosi odgovornost i nije dužan upoznati korisnika usluga/gosta, državljane drugih država na uslove (vizne, carinske, zdrvstvene i dr.) koji važe za tranzitnu zemlju, već je obaveza stranog državljanina da se informiše kod nadležnog konzulata i da sam potrebne uslove i isprave obezbedi blagovremeno i uredno.

Organizator ne preuzima odgovornost za izgubljeni, oštećeni ili ukradeni prtljag.

Prevoz prtljaga do određene težine i dimenzija koju uređuje Avio prevoznik, je besplatan. Višak prtljaga korisnik usluga/gost plaća prema važećim cenama prevoznika.

Isključuje se odgovornost organizatora za dela onih osoba nad kojima organizator nema direktnu kontrolu i nisu zaposleni kod njega kao i u slučaju štrajkova, oduzimanja turističkih objekata, zatvaranja granica, prirodnih katastrofa, terorističkih akata, demonstracija, blokada saobraćajnica, sanitarnih i zdravstvenih poremećaja, poremećaja komunikacija, rata, zatvaranja aerodroma, luke i sve drugo što je van kontrole organizatora. U tom slučaju, organizator će sve učiniti da pruži podršku korisniku usluga/gostu i/ili njegovoj porodici kako bi osvarili svoja prava.

Organizator ne može biti odgovoran korisniku usluga/gostu za fakultativne i naknadno izvršene usluge koje izvrši i naplati neposredni pružalac usluga, a nisu bile predviđene PROGRAMOM – POTVRDOM BORAVKA ili pisanim putem ugovorene.

Organizator ne snosi odgovornost usled vanredne promene radnog vremena kulturnih i drugih ustanova mimo redovnog radnog vremena, a koje nisu oglašene minimum 60 dana pre polaska.

 

Plaćanje, otkaz, odustanak

Cene su formirane na osnovu poslovne politike organizatora, ugostitelja i/ili pružaoca zdravstvene usluge i ne mogu biti predmet prigovora – reklamacije.

Kada korisnik usluga/gost potpiše ili potvrdi PROGRAM – POTVRDU BORAVKA dužan je da u roku od 3 radna dana uplati depozit - kaparu u visini od 10% od ukupne cene boravka i cene za planirane pružene zdravstvene usluge ako su i one predmet boravka - usluge. Uplaćeni depozit - kapara uračunava se u cenu.

Depozit – kapara obavezuje s jedne strane organizatora da je boravak prodat i pružaoca zdravstvenih usluga da su obezbeđeni termini za pružanje zdravstvenih usluga, a s druge strane korisnika usluga/gosta na poštovanje uslova organizacije boravka.

Ako korisnik usluga/gost otkaže boravak ili pružanje zdravstvenih usluga ili određene usluge, organizator iz položenog depozita - kapare plaća licima kod kojih je izvršio rezervaciju određenu štetu (kapara kao odustanica).

Po prijemu fakture (računa) ili potvrde o uplaćenom depozitu - kapari, počinje za obe ugovorne strane da važi PROGRAM – POTVRDA BORAVKA.

Ukoliko se ne izvrši plaćanje prema načinu i rokovima kako su definisani PROGRAMOM – POTVRDOM BORAVKA, organizator ima pravo da posle obaveznog upozorenja, otkaže organizaciju boravka i pružanje zdravstvenih usluga i zadrži uplaćeni deposit-kaparu (kapara kao odustanica).

Ukoliko korisnik usluga/gost posle isplate dela ili ukupne cene odustane od putovanja-boravka kako je definisano PROGRAMOM – POTVRDOM BORAVKA, dužan je da pismeno izvesti organizatora.

Datum prijema pismenog otkaza od strane organizatora predstavlja osnov za obračun naknade koja pripada organizatoru i/ili pružaocu zdravstvene usluge, izraženo procentualno u odnosu na ukupnu cenu, i to :

100% ako se otkaže u toku boravka, na dan započinjanja putovanja-boravka ili do 5 dana pred putovanje,

90% ako se otkaže 6 do 9 dana pre započinjanja putovanja-boravka,

80% ako se otkaže 10 do 14 dana pre započinjanja putovanja-boravka,

40% ako se otkaže 15 do 19 dana pre započinjanja putovanja-boravka,

20% ako se otkaže 20 do 29 dana pre započinjanja putovanja-boravka,

10% ako se otkaže od momenta pojavljivanja i vršenja rezervacije – potpisivanja ugovora- POTVRDE – PROGRAMA BORAVKA do 30-tog dana pred putovanje-boravak.

Korisnik usluga/gost je u obavezi organizatoru naknaditi stvarne, odnosno učinjene troškove, ukoliko je do otkaza došlo zbog: bolesti ili smrti korisnik usluga/gost, bračnog druga, srodnika prvog naslednog reda, brata ili sestre, odnosno poziva za vojnu vežbu ili elementarne nepogode zvanično proglašene. Za navedene slučajeve korisnik usluga/gost je obavezan dostaviti organizatoru dokaz.

Ne mogu se smatrati opravdanim razlozima za otkaz ili prekid putovanja-boravka slučajevi lokalnih terorističkih napada, eksplozija, zaraze, epidemije, i drugih bolesti, elementarne nepogode, klimatski uslovi i sl., za koje nije proglašeno vanredno stanje od strane nadležnih državnih organa.

Ne dobijanje vize za ulazak ili nedozvoljavanje ulaska u Republiku Srbiju ili bilo koju tranzitnu državu, zbog čega korisnik usluga/gost mora da odustane od PROGRAMA – POTVRDE BORAVKA smatra se njegovim odustankom – otkazom u smislu ovih opštih uslova.

Organizator može odustati od ugovora, odnosno PROGRAMA – POTVRDE BORAVKA, potpuno ili delimično, bez obaveze na naknadu štete, ako pre ili za vreme izvršavanja ugovora nastupe izvanredne okolnosti koje se nisu mogle predvideti, ni izbeći ili otkloniti, a koje bi, da su postojale u vreme zaključenja ugovora, predstavljale opravdan razlog za organizatora da ugovor ne zaključi.

Organizator može odustati od ugovora bez obaveze na naknadu štete i kad se minimalan broj korisnika usluga/gostiju, predviđen u PROGRAMU – POTVRDI BORAVKA, nije sakupio, pod uslovom da o toj okolnosti korisnik usluga/gost bude obavešten u primerenom roku koji ne može biti kraći od pet dana pre dana kad je putovanje-boravak trebalo da otpočne.

U slučaju odustanka organizatora od ugovora pre njegovog izvršenja, organizator mora u celini vratiti ono što je primio bez prava korisnika usluge/gosta na drugo obeštećenje.

Organizator može odustati od ugovora organizacije boravka  bez ikakve obaveze ili kakve naknade ako korisnik usluga/gost ometa sprovođenje putovanja i/ili boravka ili ako se u toj meri ponaša protivno odredbi ugovora da je opravdan momentalni raskid.

Ako je organizator odustao od ugovora za vreme njegovog izvršenja, ima pravo na pravičnu naknadu za ostvarene ugovorene usluge, a dužan je preduzeti sve nužne mere za zaštitu interesa korisnika usluga/gosta.

Bez pismene saglasnosti organizatora korisnik usluga/gost nema pravo da umesto sebe odredi drugo lice da koristi ugovorene usluge (ustupanje ugovora). Uz pismenu saglasnost organizatora, korisnik usluga/gost može najkasnije 7 radnih dana do početka putovanja-boravka odrediti drugo lice da umesto njega koristi ugovorene usluge (ne i zdravstvene) pod uslovom da ovo lice zadovoljava potrebe predviđene za konkretan boravak i da korisnik usluga/gost nadoknadi organizatoru boravka troškove prouzrokovane zamenom i da solidarno garantuje za ispunjenje svih obaveza iz ugovora i ovih opštih uslova za drugo lice koje je njega zamenilo.

Eventualna promena korisnika usluga/gosta bez prethodne saglasnosti organizatora se tretira kao otkaz putovanja-boravka.

 

Prigovori i reklamacije

Usmene i bilo koje druge vrste informacija, koje se razlikuju od onih koje su sadržane u pisanom PROGRAMU-POTVRDI BORAVKA ili posebnom pisanom ugovoru, ne obavezuju organizatora i ne mogu biti osnov za isticanje prigovora – reklamacije korisnika usluga/gosta.

Svaki korisnik usluga/gost – nosioc ugovora prigovor podnosi pojedinačno, jer organizator neće primiti u postupak grupne prigovore – reklamacije.

Ako korisnik usluga/gost nije posebno ugovorio usluge posebnih – dopunskih karakteristika i kvaliteta, nema osnova za podnošenje prigovora organizatoru.

Pravo na povećanje ugovorene cene

Organizator može zahtevati povećanje ugovorene cene samo ako je posle zaključenja ugovora odnosno potpisivanja PROGRAMA – POTVRDE BORAVKA došlo do promena u kursu razmene valute ili do promene u tarifama prevoznika, koje utiču na cenu boravka.

Pravo na povećanje ugovorene cene iz prethodnog stava organizator može ostvarivati samo pod uslovom da je ono predviđeno u PROGRAMU – POTVRDI BORAVKA.

Ako povećanje ugovorene cene pređe deset odsto, korisnik usluga/gost može raskinuti ugovor.

U tom slučaju korisnik usluga/gost ima pravo na vraćanje onoga što je platio organizatoru, po odbitku troškova koje je imao organizator.

Smeštajne jedinice - smeštaj

Ponuđeni smeštajni objekti, prevozna sredstva i druge usluge opisani su prema službenoj kategorizaciji Republike Srbije.

Ukoliko korisnik usluga/gost nije izričito ugovorio smeštaj posebnih odlika, prihvatiće bilo koju smeštajnu jedinicu u smeštajnom objektu opisanom u  PROGRAMU – POTVRDI BORAVKA bez obzira da li se ona nalazi u glavnoj zgradi ili nekom drugom objektu u okviru smeštajnog kapaciteta.

Raspored soba, apartmana određuje recepcija smeštajnog objekta.

U slučaju želje za promenom smeštajne jedinice ista  će se zameniti samo ako smeštajni objekat ima tehničkih mogućnosti tj. slobodnog kapaciteta ali se ne može prihvatiti kao primedba ako smeštajni objekat to ne može.

Specijalni zahtevi kao što su pogled, spratnost i sl., moraju biti navedeni u ugovoru odnosno PROGRAMU – POTVRDI BORAVKA.

Zamena ugovorenog smeštaja od strane organizatora može se vršiti samo upotrebom objekta iste kategorije, ili na teret organizatora, upotrebom objekta više kategorije i u ugovorenom mestu smeštaja.

Smeštajni objekat ili smeštajne jedinice čije je slike korisnik usluga/gost video u katalogu ili web sajtu mogu se razlikovati od realne situacije usled renoviranja smeštajnog objekta ili smeštajne jedinice, starosti fotografije, ugla snimanja ili redekoracije smeštajnog objekta ili smeštajne jedinice.

Ako drukčije nije ugovoreno, smeštaj i napuštanje korisnika usluga/gosta u smeštajnom objektu je prema pravilima smeštajnog objekta (kućni red).

Produžetak boravka u smeštajnim jedinicama moguć je samo u saradnji sa recepcijom smeštajnog objekta. Korisnik usluga/gost se pojavljuje lično na recepciji,  a recepcija isključivo i shodno svojim mogućnostima isti odobrava uz naplatu po svom cenovniku. Visina te naknade ne može biti predmet  prigovora - reklamacije.

U slučaju nestanka novca ili drugih stvari u smeštajnom objektu, korisnik usluga/gost je u obavezi da isto prijavi recepciji koja će kontaktirati nadležne državne organe koji će dalje preduzeti potrebne mere.

Smeštajni objekti koji poseduju sefove mogu vršiti i posebnu naplatu za korišćenje istih

Raznovrsnost, kvalitet hrane i servisa ishrane, zavisi pretežno od visine cene, kao i od kategorije objekta. Specijalni zahtevi moraju biti navedeni u ugovoru.

Izmene u PROGRAMU – POTVRDI BORAVKA

U slučaju da korisnik usluga/gost želi bilo kakvu promenu u programu-potvrdi boravka, on mora da podnese pisani zahtev.

Izmene u PROGRAMU – POTVRDI BORAVKA mogu se vršiti samo ako su prouzrokovane vanrednim okolnostima koje organizator nije mogao predvideti, izbeći ili otkloniti.

Ako su u PROGRAMU – POTVRDI BORAVKA izvršene bitne izmene bez opravdanog razloga, organizator mora u celini vratiti ono što je primio od korisnika usluga/gosta koji je zbog toga odustao od putovanja i/ili boravka.

Ako su bitne izmene u PROGRAMU – POTVRDI BORAVKA učinjene za vreme izvršavanja ugovora, korisnik usluga/gost u slučaju odustanka snosi samo stvarne troškove ostvarenih usluga.

Osiguranje boravka

Osiguranje boravka je obavezno. Pre potpisivanja PROGRAMA – POTVRDE BORAVKA korisnik usluga/gost dostavlja podatak o vrsti zaključenog osiguranja i broj polise.

U slučaju problema koji mogu nastati usled spora na relaciji korisnik usluga/gost - osiguravajuće društvo, korisnik usluga/gost  svoja potraživanja usmerava direktno na osiguravajuće društvo.

Ukoliko je korisnik usluga/gost osiguran, on će dobiti nadoknadu za osiguran slučaj.

 

Završne odredbe

Ishrana, konfor i kvalitet usluge zavise prevashodno od cene i van nadzora i uticaja su organizatora.

Obim zabave, bavljenja sportom ili slično mogu biti ograničeni mišljenjem lekara, vremenskim i klimatskim uslovima.

Bankovne provizije u finansijskim transakcijama idu na teret korisnika usluga/gosta.

Organizator preporučuje da zamenu deviza korisnik usluga/gost vrši isključivo u ovlašćenim menjačnicama, bankama, hotelima da bi se izbegli eventualni rizici.

Sa stranim korisnicima usluga/gostima jezik komunikacije je engleski. U prethodnom dogovoru sa organizatorom jezik komunikacije može biti i drugi ali to se mora navesti u ugovoru odnosno PROGRAMU – POTVRDI BORAVKA.

Organizator obezbeđuje predstavnika i njegovo celodnevno prisustvo ako je to ugovorom predviđeno i to od momenta dolaska korisnika usluga/gosta.

Ako organizacija boravka sadrži i pružanje zdravstvenih (medicinskih) usluga korisnik usluge/pacijent ima određena prava i dužnosti o čemu se detaljno upoznajte u kontaktu sa pružaocem zdravstvenih (medicinskih) usluga.

Praćenje korisnika usluga/pacijenta od strane lekara ili medicinskih tehničara (sestara) za  vreme boravka posebno se ugovara i mora biti navedeno u ugovoru odnosno  PROGRAMU – POTVRDI BORAVKA.

Primena propisa

Na odnose iz ugovora o pružanju usluga organizacije boravka, odnosno PROGRAMA – POTVRDE BORAVKA u svemu se ima primenjivati pravo Republike Srbije.

U slučaju spora, ako se ne može rešiti mirnim putem ugovara se nadležnost arbitraže nadležnog suda Republike Srbije.

Korisnik usluga/gost je dužan da poštuje sve važeće propise Republike Srbije.

Organizator putovanja savetuje, preporučuje i upućuje korisnika usluga/gosta da se detaljno upozna sa odredbama propisa Republike Srbije i Izvodima iz odredaba propisa istaknutih na sajtu www.zdravstveniturizam.com - pravila i po potrebi pita advokata preko rubrike na sajtu www.zdravstveniturizam.com - pitajte advokata.

Ovi opšti uslovi važe od 21.jula 2014 godine.