Uredba o bližim uslovima za odbijanje ulaska stranca u Republiku Srbiju

("Službeni glasnik RS", br. 75/2009)

 

Ovom uredbom propisuju se bliži uslovi za odbijanje ulaska stranaca u Republiku Srbiju u sledećim slučajevima:

1) ako nema dovoljna sredstva za izdržavanje za vreme boravka u Republici Srbiji, za povratak u zemlju porekla ili tranzit u treću zemlju, ili mu na drugi način nije obezbeđeno izdržavanje za vreme boravka u Republici Srbiji;

2) ako nema potvrdu o vakcinisanju ili drugi dokaz da nije oboleo, a dolazi sa područja    zahvaćenog epidemijom zaraznih bolesti;

3) ako to zahtevaju razlozi zaštite javnog poretka ili bezbednosti Republike Srbije i njenih građana;

4) ako se u odgovarajućim evidencijama vodi kao međunarodni prestupnik.

Ispunjenost uslova utvrđuje granična policija (u daljem tekstu nadležni organ).

Strancu će se odbiti ulazak u Republiku Srbiju, ako nadležni organ na osnovu podnetih isprava utvrdi da stranac ne poseduje sredstva za izdržavanje u iznosu od 50 evra po danu boravka. Dokazom o posedovanju dovoljno sredstava smatra se gotovina u odgovarajućem iznosu, izvod sa bankovnog računa, putnički čekovi, kreditne kartice kao i garantno pismo.  

Strancu će se odbiti ulazak u Republiku Srbiju, ako nadležni organ na osnovu podnetih isprava utvrdi da stranac nema potvrdu o vakcinisanju ili neki drugi dokaz da nije oboleo, u skladu sa propisima o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, a dolazi sa područja zahvaćenim epidemijom zaraznih bolesti, koja se određuju prema podacima kojima raspolaže ministarstvo nadležno za zdravlje, na osnovu izveštaja Svetske zdravstvene organizacije.      

Stranac koji dolazi iz zemalja zahvaćenih epidemijom zaraznih bolesti, odnosno stranac koji dolazi iz zemalja u kojima se organizuju skupovi visokog epidemiološkog rizika, a poseduju dokaz o zdravstvenom stanju, stavlja se pod zdravstveni nadzor, ako neka od tih zaraznih bolesti može ugroziti zdravlje stanovništva Republike Srbije.    

Mera stavljanja pod zdravstveni nadzor sprovodi se u skladu sa propisima o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

Strancu će se odbiti ulazak u Republiku Srbiju, ako nadležni organ utvrdi da bi boravak stranca narušio javni poredak ili bezbednost Republike Srbije ili njenih građana.

Na osnovu podataka službi bezbednosti koji ukazuju da bi u pogledu lica koje treba da uđe u našu zemlju postoje bezbedonosne smetnje, tako da njegov boravak na teritoriji Republike Srbije predstavlja neprihvatljiv bezbedonosni rizik, nadležni organ će ulazak u Srbiju odbiti strancu:

1)      koji učestvuje ili je član organizacije čiji su ciljevi zabranjeni Ustavom i zakonima Republike Srbije, potvrđenim međunarodnim ugovorima ili opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava;

2)      pripadniku organizacije, odnosno licu koje je u kontaktu sa organizacijama iz drugih država, a u pogledu čijih aktivnosti postoji osnovana sumnja da je njihova prikrivena, protivzakonita subverzivna delatnost uperena protiv interesa Republike Srbije;

3)      koji učestvuje ili je član paravojnih udruženja, kao i lice koje je učestvovalo ili bilo član tih udruženja.

Strancu će se odbiti ulazak u Republiku Srbiju ako nadležni organ uvidom u odgovarajuće evidencije međunarodnih prestupnika utvrdi da se stranac u njima vodi kao međunarodni prestupnik.

Na  osnovu podataka iz evidencija službi bezbednosti, nadležni organ će odbiti ulazak u Republiku Srbiju u skladu sa potvrđenim međunarodnim ugovorima o strancu:

1)   koji učestvuje u aktivnostima finansiranja, planiranja, pripremanja, podržavanja ili izvršavanja terorističkih akata uperenih protiv drugih država i njihovih građana ili je član terorističke organizacije;

2)   koji učestvuje u aktivnostima finansiranja, planiranja, pripremanja, podržavanja ili izvršavanja dela organizovanog prekograničnog kriminala ili je pripadnik grupe, odnosno mreže koja se bavi ovim vidom kriminala.